Правила прийому


  ПРАВИЛА                                               

прийому до Бердичівського професійного будівельного ліцею

на 2020-2021 навчальний рік

(розроблені згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 499 від 14.05.2013  р.

«Про затвердження типових правил прийому до професійно-навчальних закладів України»)

І.    ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1.  До Бердичівського професійного будівельного ліцею приймаються громадяни України.

1.2. Громадяни України користуються рівними правами на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за віковими, медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом до  професійного  будівельного  ліцею  здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків передбачених у Бюджетному кодексі на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у професійно (професійно-технічної) освіти навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.5. Прийом громадян понад регіональне замовлення здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ, ЇЇ РОБОТА

2.1. Прийом до Бердичівського професійного будівельного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Бердичівського професійного будівельного ліцею, який своїм наказом визначає персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до професійно (професійно-технічного) навчального закладу на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі до Типових правил, затверджуються директором  Бердичівського професійного будівельного ліцею за погодженням управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації до 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

– організовує прийом заяв та документів;

– проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного їх працевлаштування;

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до ліцею, оформляє протокол та оголошує списки учнів;

– організовує роботу з комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до професійно (професійно-технічного) навчального закладу доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і мають обумовлювати:

– перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;

– вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією та спеціалізацією;

– плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;

– обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;

– наявність місць у гуртожитку та умови їх надання.

2.6. Строки проведення прийому документів на навчання –  з 06.04.2020 р. по 26.08.2020 р.

Розпорядок роботи приймальної комісії:

– понеділок-п’ятниця: з 830 до 1600

ІІІ. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Бердичівського професійного будівельного ліцею вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

– документ про повну або базову загальну середню освіту і додаток до нього;

– медичну довідку за формою 086-У;

– довідку про щеплення за формою 063;

– 6 фотокарток розміром 3×4 см;

– ідентифікаційний код;

– документи, що дають право на пільги, та їх ксерокопії вступник пред’являє особисто в строки, що визначені для подання документів.

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. УМОВИ ПРИЙОМУ

4.1. Прийом до ліцею проводиться шляхом   конкурсного відбору вступників на навчання:  

за рейтинговим списком вступників;

за результатами співбесіди;

за результатами середнього бала;

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Вступні випробування до ліцею здійснюються шляхом співбесіди та конкурсного відбору за характеристикою і оцінками в документі про освіту.

– з професій «7122 Муляр;7122 Пічник;7133 Штукатур –конкурс документів про освіту(середній бал);

– з професій «7139  Опоряджувальник будівельний –конкурс документів про освіту(середній бал);          

– з професій «7423Верстатник деревообробних верстатів;7124Столяр будівельний–конкурс документів про освіту(середній бал);

4.4.  Особи, які без поважних причин не з’явилися на    вступні випробування у зазначений за розкладом час, або отримали незадовільні результати, до участі у наступних вступних випробуваннях не допускаються.

V. ЗАРАХУВАННЯ

5.1. Зараховуються до ліцею  поза конкурсом:

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

– діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

– особи, яким Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

– діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають копію виписки з наказу про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули при виконання службових обов’язків.

5.3. Не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення завершального конкурсного відбору, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до ліцею за обраною професією.

5.4. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у 3-денний термін після її оголошення подає заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора, підписаного не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу на навчання за рахунок видатків передбачених у Бюджетному кодексі на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення  у професійно-навчальних закладах державної та комунальної власності в межах затвердженого регіонального замовлення.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня початку, відраховуються. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні регіонального замовлення в ліцеї може проводиться додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів із дня прийняття рішення.

6.3. Матеріли, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до ліцею здійснюється  Міністерством освіти і науки України, управлінням освіти і науки Житомирської облдержадміністрації.